Image

Inna Yatsyna

Inna Yatsyna
Inna Yatsyna
Salesforce Consultant
Inna Yatsyna
salesforce

Service Cloud Consultant

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Administrator

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Platform App Builder

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Advanced Administrator

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Experience Cloud Consultant

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Pardot Consultant

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Sales Cloud Consultant

Presented to
Inna Yatsyna
salesforce

Pardot Specialist

Presented to
Inna Yatsyna